دانش بنیان

یک سایت سیستم وبلاگدهی تاپس بلاگ – ساخت وبلاگ رایگان دیگر

گت بلاگز دسته‌بندی نشده تسهیلات دانش بنیان

وام بدون بهره دانش بنیان

 

وام سرمایه ثابت: آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.

وام سرمایه در گردش: مجموعه مبالغی است، که در دارایی‌های جاری یک شرکت، سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر بدهی جاری از دارایی جاری یک شرکت کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می‌آید.

این وام حداکثر تا سقف 300 میلیون تومان بوده و با نر خ سود 4%  در سال محاسبه می شود. دوره تنفس این وام در حدود 6 ماه بوده و بازپرداخت آن نیز حداکثر 30 ماه خواهد بود.

شرکت های دانش بنیان می توانند از صندوق نوآوری و شکوفایی وام های بدون بهره دریافت کنند.

منظور از وام بدون بهرهآن است که ققط کارمزد 4 درصد دریافت شود. اینگونه وام ها عموما برای شرکت های تازه تاسیس به جهت تولید نیمه صنعتی در نظر گرفته می شود.  این وام میتواند به صورت سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت از سوی متقاضی درخواست شود.

 

وام دانش بنیان

شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای پیشبرد اهداف خود می توانند از صندوق نوآوری و شکوفاییوام کم بهرهو وام بدون بهره می توانند استفاده نمایند.

صندوق نوآوری و شکوفایی منیز در راستای اهداف خود، وظیفه تامین مالی شرکت های دانش بنیان را داشته و سعی دارد با منابع مالی مناسبی که در اختیار دارد نیاز شرکت های دانش بنیان را مرتفع سازد.

وام ها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای اینگونه شرکت ها و موسسات به دو صورت است:

  1. تسهیلات بدون بهره دانش بنیان  تا سقف پرداختی 300 میلیون تومان و نرخ کارمزد 4 درصد برای ساخت نمونه صنعتی
  2. تسهیلات کم بهره دانش بنیان تا سقف 30 میلیارد تومان و نرخ بهره 111 درصد برای ساخت خط تولید و تجهیزات آن و سرمایه در گردش و سرمایه ثابت.

دوره تنفس و بازپرداخت این وام ها مختلف بوده و از قرار زیر است:

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام های بدون بهره:

اغلب برای اینگونه وام ها دوره تنفسی تا سقف 6 ماه و دوره بازگشتی در حدود 30 ماه د رنظر گرفته می شود.

  1. دوره تنفس و بازپرداخت برای وام ها کم بهره:

اغلب برای این نوع وام ها دوره تنفسی تا سقف 1 سال و دوره بازگشت در حدود 5 سال در نظر گرفته می شود.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :